DRUKI   I   FORMULARZE

 

DEKLARACJA WSTĄPIENIA DO ZNP

otwórz plik PDF “DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO ZNP ?”

 

WNIOSKI
ODZNACZENIA ZWIĄZKOWE

WNIOSKI
ODZNACZENIA/NAGRODY
PAŃSTWOWE I RESORTOWE

·         ODZNAKA ZA 50 LAT PRZYNALEŻNOŚCI DO ZNP

·         REGULAMIN NADAWANIA  ODZNAKI ZA 50 LAT PRZYNALEŻNOŚCI DO ZNP

·         MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

·         REGULAMIN PRACY KOMISJI DO SPRAW OPINIOWANIA WNIOSKÓW O NADANIE ORDERÓW, ODZNACZEŃ
I MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

·         ZŁOTA ODZNAKA ZNP

·         REGULAMIN NADAWANIA ZŁOTEJ ODZNAKI ZNP

·         ORDER / ODZNACZENIE

         KRZYŻ WIELKIEGO ORDERU ODRODZENIA POLSKI

KRZYŻ KOMANDORSKI Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

         KRZYŻ KOMANDORSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

         KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

         KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

         ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

         SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

         BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

·         HONOROWY CZŁONEK ZNP

·         REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁÓW HONOROWYCH ZNP

·         MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

         MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

         MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

         MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

·         ZASŁUŻONY ORGANIZATOR KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI ZNP

·         REGULAMIN NADAWANIA ODZNAKI “ZASŁUŻONY ORGANIZATOR KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI ZNP”

·         NAGRODA KURATORA

 

·         STATUETKA „PROMETEUSZA”

·         REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETKI „PROMETEUSZ”

·         NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 

·         NAGRODA PREZYDENTA MIASTA

·         ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE

 

Order Odrodzenia Polski

(ustawa o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992r., Dz. U. Nr 90, poz. 450, ze zmianami, Dz.U.101, poz. 1177 z 1999r, Dz.U.62, poz. 718 z 2000r. , Dz.U. 74, poz. 676 z 2002r., Dz.U. 104 poz. 708 i 711, 194 poz. 1432 i 218 poz. 1592 z 2006r., Dz.U.123, poz. 848 z 2007r.)
Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu. Jest nadawany osobom, które zasłużyły się Polsce zwłaszcza poprzez:

 • wybitne osiągnięcia w podejmowaniu z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej,
 • szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju,
 • szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitna twórczość naukową, literacką i artystyczną,
 • wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Krzyże Zasługi

(ustawa o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992r., Dz. U. Nr 90, poz. 450, ze zmianami, Dz.U.101, poz. 1177 z 1999r, Dz.U.62, poz. 718 z 2000r. , Dz.U. 74, poz. 676 z 2002r., Dz.U. 104 poz. 708 i 711, 194 poz. 1432 i 218 poz. 1592 z 2006r., Dz.U.123, poz. 848 z 2007r.)
Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż może być nadany również za:

 • ofiarną działalność publiczną,
 • ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Medal za Długoletnią Służbę

(ustawa o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992r., Dz. U. Nr 90, poz. 450, ze zmianami, Dz.U.101, poz. 1177 z 1999r, Dz.U.62, poz. 718 z 2000r. , Dz.U. 74, poz. 676 z 2002r., Dz.U. 104 poz. 708 i 711, 194 poz. 1432 i 218 poz. 1592 z 2006r., Dz.U.123, poz. 848 z 2007r.)
Medal jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Medal dzieli się na trzy stopnie:

I stopień – Medal Złoty po 30 latach pracy,
II stopień – Medal Srebrny po 20 latach pracy,
III stopień – Medal Brązowy po 10 latach pracy.

Medal Komisji Edukacji Narodowej

( rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000r. Dz.U. Nr 99, poz. 1073)
Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli, min.:

 • nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,
 • działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania,
 • wyróżniającym się pracownikom nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • innym osobom legitymującym się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który posiada wyróżniającą się ocenę pracy pedagogicznej (zgodnie z wymogami § 5 cytowanego Rozporządzenia) oraz spełnia odpowiednio co najmniej 5 z następujących kryteriów:

 1. w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej
  1. osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
  2. podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
  3. osiąga bardzo dobre wyniku w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
  4. posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
  5. przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki,
  6. prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
  7. organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
  8. prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci lub młodzieży,
  9. osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.
 2. w zakresie pracy opiekuńczej:
  1. zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
  2. prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
  3. organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
  4. organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami.
 3. w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
  1. udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
  2. udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

Przyczyny negatywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie odznaczeń to:

 • brak konkretnych osiągnięć osób przedstawionych do odznaczenia, zbyt ogólnikowe uzasadnienia zawierające opis dotychczasowego przebiegu zatrudnienia,
 • brak szczególnych zasług dla oświaty i wychowania,
 • brak osiągnięć wykraczających poza zakres zwykłych obowiązków, a przynoszących znaczną korzyść państwu,
 • składanie wniosków na formularzach innych niż obowiązujące,
 • składanie wniosków przez organy do tego nieuprawnione.

Przyczyny negatywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie nagród to:

 • składanie wniosków na formularzach innych niż obowiązujące,
 • składanie wniosków przez organy do tego nieuprawnione,
 • niespełnienie co najmniej 5 kryteriów wymienionych w § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz.U. z 2001r. Nr 101, poz. 1093),
 • brak aktualnej, najwyższej oceny pracy.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *